Povinné informace

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název: Obec Hajany 
 2. Důvod a způsob založení: Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.
 3. Organizační struktura: Zastupitelstvo obce, Ostatní dokumenty viz Povinné informace
 4. Kontaktní spojení:
  1. Kontaktní poštovní adresa: Obec Hajany, Hajany 73, pošta Blatná  388 01
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Hajany, Hajany 73, pošta Blatná  388 01
  3. Úřední hodiny: sobota 9-10 hod., v případě potřeby dle telefonické domluvy
  4. Telefonní čísla: Mob. telefon úřad: +420 602 444 330
  5. Čísla faxu:
  6. Adresa internetové stránky: www.obechajany.cz
  7. Adresa e-podatelny: podatelna@obechajany.cz
  8. Další elektronické adresy: starosta@obechajany.cz, mistostarosta@obechajany.cz, ucetni@obechajany.cz
 5. Případné platby lze poukázat: 78-0369300257/0100 
 6. IČO: 60829257
 7. DIČ: CZ00477427 
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů: Povinné informace
  2. Rozpočet: Ekonomika obce 
 9. Žádosti o informace: Obec Hajany, Hajany 73, pošta Blatná  388 01
 10. Příjem žádostí a dalších podání: Obec Hajany, Hajany 73, pošta Blatná  388 01
 11. Opravné prostředky: Opravný prostředek proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona lze učinit písemně na podatelně obce nebo poštou, případně elektronicky podatelna@obechajany.cz. Formulář lze získat na www.obechajany.cz  – Formuláře
 12. Formuláře: viz stránka Formuláře
 13. Popisy postupů: návody pro řešení životních situací
  1. Odkazy na návody na řešení různých životních situací: naleznete na určitých odborech úřadu, naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde
  2. Krizové situace a jejich řešení: Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující dokumenty: Hasičský záchranný sbor ČR
 14. Předpisy:
  1. Nejdůležitější používané předpisy: Přehled zákonů a předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách.
  2. Vydané právní předpisy: viz stránka Vyhlášky 
 15. Úhrady za poskytování informací: Obec je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.
 16. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Nadřízený orgán - Krajský úřad Jihočeského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.
 17. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv: Vzor licenční smlouvy - viz Povinné informace
  2. Výhradní licence: Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.
 18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Povinné informace

 

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992